ಕೆ. ಎನ್. ಎಂ. ಎನ್. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ..

Redressal of Grivances Related to COVID-19 Pandemic - UGC Public Notice
Click here to download


ವಿಷನ್:-
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.... more

ಮಿಷನ್:-
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು.
ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದು.... more